ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                          ประวัติของสถานศึกษา

                          โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน มีพระใบฎีกาซุ่นฮั้ว ธรรมสระ เป็นครูใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ผู้จัดตั้งคือหลวงสรรค์ประสาศน์ โรงเรียนอยู่ในความอุปการะของพระครูญาณรังษีมุณีวงศ์ (พระพุทธิรังษีมุณีวงศ์ ) ฮ้อ อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมปทวน (นอก) และเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาล ตำบลบางแก้ว" เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนขั้นต้น 50 คน
       การจัดระบบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน ถือตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกประการ การเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2551
       ด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)        
       พ.ศ. 2478 ประชาชน วัด และโรงเรียนร่วมกันสร้างอาคารเรียน ขนาด 10 x 17 เมตร เป็นอาคารชั่วคราว มีนักเรียน 150 คน
       พ.ศ. 2494 คณะกรรมการโครงการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา มีนายโธมัสวิลสัน (TomusWilsom) ผู้เชียวชาญด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโก เป็นประธานกรรมการ นายอภัย จันทวิมล อธิบดีกรมพละศึกษา เป็นรองประธาน นายสนั่น ปัทมทิน ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย นายสุบิน พิมพยจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราได้มาตรวจและลงมติคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการดังกล่าวโดยได้รับความช่วยเหลือจากยูเนสโก  เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2494
       พ.ศ. 2496 ได้รับงบประมาณ  200,000 บาท สร้างอาคารแบบพิเศษ 9 ห้องเรียน และได้รื้อถอน เมื่อ พ.ศ. 2531 เหตุเพราะชำรุดทรุดโทรม
       พ.ศ. 2511 ได้รับงบประมาณ 89,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 - 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และรื้อถอนใน พ.ศ.2539 เหตุเพราะชำรุดโดยนำวัสดุที่ใช้ได้มาก่อสร้างอาคารอนุบาลรวมกับเงินจัดงานสัมปทวนสัมพันธ์ ปี 2539 วันที่ 19 ธ.ค. 2525 โรงเรียนได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าโดยอาจารย์เฉลิม บุญธรรมเจริญ  รองเลขาธิการคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นประธาน ได้เงินประมาณ 68,000 บาท จัดตั้งเป็นกองทุนยากจน
       พ.ศ. 2528 ได้ย้ายโรงเรียนไปปลูกที่แห่งใหม่ (ที่ปัจจุบัน) โดยได้งบประมาณ 915,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 105/2526 จำนวน 4 ห้องเรียน ขอต่อเติมด้านล่างอีก 3 ห้องเรียน เป็น 7 ห้องเรียน
และปี พ.ศ. 2547 ต่อเติมชั้นล่างอีก 1 ห้องเรียนรวมเป็น 8 ห้องเรียน
       พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณ 40,000 บาท สร้างส้วมแบบ สปช. 601/2526 จำนวน 4 ห้อง
และได้รับงบประมาณจากสภาตำบล 33,000 บาท สร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ. 33 
       พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณ 18,000 บาท สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 ขนาด 4x6 เมตรและได้รื้อถอนในปี พ.ศ. 2551 เพราะชำรุดและใช้สถานที่ก่อสร้างโรงอาหาร
       พ.ศ. 2536 สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 202/2536 ด้วยงบประมาณ 310,000 บาท และได้รื้อถอนใน ปี พ.ศ. 2551 เพราะใช้สถานที่ทำการก่อสร้างอาคารเรียนสน.ศท. 3/12 3 ชั้น 12 ห้องเรียน
       พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณจากสภาตำบล สร้างถังน้ำฝนขนาด 5 x 5 เมตร จำนวน 1 ถัง พ.ศ. 2539 จัดงานสัมปทวนสัมพันธ์ได้เงิน 200,000 บาท สร้างอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่จำนวน 2 ห้องเรียน
       พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้ร่วมกับทางวัดสัมปทวนสร้างเขื่อนริมแม่น้ำเพื่อกันดินด้านริมแม่น้ำ และถมสนามเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง โดยใช้เงินจำนวน 1 ล้านบาท
       พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย งบประมาณ  180,000 บาท
       พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณจาก อบจ.ฉะเชิงเทรา สร้างโรงรถ ขนาด 4.2 x 14  เมตร เป็นเงิน 44,000 บาท
       พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณจากอบต.บางแก้ว และประชาชนร่วมบริจาค รวมเป็นเงิน 240,000 บาท ซ่อมปรับปรุงอาคารอนุบาล ทำท่อระบายน้ำพร้อมปรับภูมิทัศน์
       พ.ศ. 2548 จัดงาน รำลึก 84 ปี สัมปทวนสัมพันธ์ ได้เงินประมาณ 400,000 บาท ต่อเติมอาคารอนุบาล 1 ห้องเรียน
       พ.ศ. 2550 ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
       พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย อบจ.ฉะเชิงเทรา สร้างอาคารเรียน แบบ สน.ศท. 3/12 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ขนาด 10.5 x  36 เมตร  จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 6,590,000 บาท
       พ.ศ.2552 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
       - สร้างโรงอาหาร แบบพิเศษ (อบจ.ฉะเชิงเทรากำหนด) ขนาด 20 x 8 เมตร จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,110,000 บาท
       - สร้างหอถังเหล็กส่งน้ำ ขนาด สูง 12 เมตร ขนาดบรรจุ 12 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 440,000 บาท
       - สร้างโรงเก็บของ แบบ อบจ.กำหนด ขนาด 5 x 7 เมตร จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 40,000  บาท
       - สร้างรั้วโรงเรียน สูง 2.2 เมตร ยาว 196 เมตร พร้อมป้ายชื่อโรงเรียน และประตูบานเลื่อนสแตนเลส  เป็นเงิน 1,159,000  บาท
       พ.ศ.2553 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
       - สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สน.ศท. ชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) ขนาด 20 x 45 เมตร เป็นเงิน 6,575,000 บาท
       - สร้างแฟลตบ้านพักครู 3 ชั้น แบบ อบจ.กำหนด ขนาด 8 x 12 เมตร เป็นเงิน 2,405,000 บาท
       พ.ศ.2554 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
       - สร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นหน้าอาคารอนุบาล ขนาด 7 x 26 เมตร เป็นเงิน 650,000 บาท
       - ก่อสร้างต่อเติมดัดแปลงอาคาร ดังนี้
       - ปูกระเบื้องอาคาร สน.ศท.3/12 ตึก 3 ชั้น คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร เป็นเงิน
377,300 บาท
       - ติดตั้งกระจกกรอบอลูมิเนียมกั้นห้อง ขนาด 3.20x5.70 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร พร้อมประตูบานสวิงกระจกกรอบอลูมิเนียม ขนาด 90 x 200 เซนติเมตร จำนวน 1 บาน อาคาร 105/26 ตึก 2 ชั้น   เป็นเงิน 54,000 บาท
       - ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วเหล็กริมเขื่อน ขนาดสูง 2.40 เมตร ยาว 55.50 เมตร เป็นเงิน 180,000 บาท
       - ก่อสร้างอาคารหอประชุม 2 ชั้น ชั้นบนหอประชุม ชั้นล่างโรงอาหาร ขนาด 6 x 16 เมตร พร้อมอาคารทางเชื่อม ขนาด 5.90 x 10.85 เมตร  เป็นเงิน 4,000,000 บาท
       พ.ศ.2555 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
       - ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส ขนาด 8 นิ้ว ยาว 45 เมตรพร้อมท่อยาว9 เมตรเป็นเงิน 43,200 บาท
       - สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารเรียน สน.ศท. 3/12 ขนาด 5.80 x 35 เมตร หนา 15 เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 203 ตารางเมตร เป็นเงิน 101,500 บาท
       - สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 12.50 เมตร ยาว 29.60 เมตร หนา 10 เซนติเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 370 ตารางเมตร เป็นเงิน 155,400 บาท
       - สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์ (ทิศเหนือ) หนา 10 เซนติเมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร เป็นเงิน 112,500 บาท
       - ก่อสร้างห้องสุขา ขนาด 3x5.20 เมตร จำนวน 4 ที่ เป็นเงิน 400,000 บาท
-      ก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็ก ความยาว 149 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมประตูด้านหลังโรงเรียน เป็นเงิน 596,000 บาท
       พ.ศ.2556 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
       - ก่อสร้างเสาธงขนาดสูง 12 เมตร พร้อมฐาน เป็นเงิน 120,000 บาท
       - ก่อสร้างฐานพระ ขนาด 1.80 x 2.10 เมตร พร้อมซุ้มพระ เป็นเงิน 140,000 บาท
       - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างบ้านพักครู ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร
เป็นเงิน 300,000 บาท
       - ก่อสร้างที่ล้างมือ ขนาดยาว 4.70 เมตร จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 200,000 บาท พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
          - ปรับปรุงชั้นลอยพร้อมติดตั้งกระจกกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจก กั้นห้องขนาด 180 x 200 เซนติเมตร จำนวน 1 บาน และฝ้า ขนาด 4.8  x 15 เมตร ชั้นลอยอาคารอเนกประสงค์ เป็นเงิน 332,000บาท
          - ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำคสล. Ø 6.00 ซ.ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.จำนวน 10 บ่อ
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.20 เมตร ยาว 1.2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 153 เมตร เป็นเงิน 450,000 บาท
       พ.ศ.2558 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
          - ก่อสร้างห้องสุขา จำนวน 4 ห้องขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว5.20 เมตรเป็นเงิน 470,000 บาท
          - ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก  เป็นเงิน 270,000 บาท
       พ.ศ.2559 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
          - ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ เป็นเงิน 3,000,000 บาท
       พ.ศ.2560 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
          - ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กผนังอลูมิเนียม สำหรับเป็นห้องแสดงผลงานทางการศึกษา ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 6.0 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288 ตารางเมตร เป็นเงิน 340,000 บาท
          - ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 45 เมตร เป็นเงิน270,000 บาท
          - ก่อสร้างอาคารจอดรถ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 36 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27 ตารางเมตร เป็นเงิน 350,000 บาท
          - ติดตั้งเสาไฟฟ้าถนน พร้อมดวงโคม ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 14 ชุด เป็นเงิน 952,000 บาท
          - ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสนามหน้าอนุบาล ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร
หนา 10 เซนติเมตร เป็นเงิน 250,000 บาท
          - ปรับปรุงเวที พร้อมห้องควบคุมเสียงในอาคารอเนกประสงค์ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
       พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
          - ก่อสร้างรั้วตะแกรงเหล็กริมเขื่อน ติดตั้งบนพื้นคอนกรีตแนวสันเขื่อน ยาว 50 เมตร
แผงรั้วขนาดลวด 7 มิลลิเมตร ขนาดกว้าง 1.90 x ยาว 2.40 เมตร เสารั้วสูง 2.00 เมตร ความยาวช่องละ
2.40 เมตร เป็นเงิน 242,000 บาท
          - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมตะแกรงเหล็ก งานวางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50 x 0.5 x 100 เมตร ฝารางระบายน้ำหนา 0.50 x 0.50 เมตร เป็นเงิน 525,000 บาท
          - ค่าติดตั้งแผงกันแดดและกันฝนด้วยเมทัลชีส หนา 0.47 มิลลิเมตร ด้านข้างอาคารอเนกประสงค์
ขนาดแผ่นหลังคายาว 121 x 4.5 เมตร แผ่นกันสาดยาว 3 x 73 เมตร เป็นเงิน 1,134,000บาท
          - ค่าติดตั้งแผงกันสาดอลูมิเนียมตัวซี อาคาร 2 ชั้น 2 และชั้น 3 ขนาดกว้าง 1.20 ยาว 24 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28.8 ตารางเมตร เป็นเงิน 419,000บาท                                                                   
- ค่าติดตั้งโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยเมทัลชีส ระหว่างอาคาร 1 และบ้านพักครู ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร เป็นเงิน 168,000บาท      
- ปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 35 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร ปูพื้นสนามกีฬาระบบ Rebound Ace Synapse หนา 2 มิลลิเมตร เป็นเงิน 1,107,400บาทพร้อมปูยางแอสฟันท์ติกคอนกรีต หนา 7 เซนติเมตร
       พ.ศ.2562 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
          - โครงการก่อสร้างห้องสุขา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5.20 เมตร เป็นเงิน 500,000 บาท
          - โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ลานกีฬา) ขนาดกว้าง 18 เมตา ยาว 24 เมตร เป็นเงิน 5,175,000 บาท
          - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต โดยก่อสร้างเป็นแบบรางตัวยู ปิดทับด้วยตะแกรงเหล็ก ขนาดรางภายในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร ฝารางเหล็กตะแกรง ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตรต่อแผ่น เป็นเงิน 500,000 บาท
          - โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานหน้าเสาธง บริเวณประตู 2 ถึงโรงจอดรถ (ด้านใน) หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,471 ตร.เมตร เป็นเงิน 850,000 บาท
          - โครงการปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 1 เป็นห้องเรียนอนุบาล เป็นเงิน 333,000 บาท ประกอบด้วย
            1) ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน
            2) ติดตั้งลูกกรงสแตนเลส ระหว่างเสาหน้าห้องสมุด ขนาดสูง 2.94 เมตร ยาว 3.70 เมตร
            3) ติดตั้งลูกกรงและประตูสแตนเลสทางขึ้นใหม่ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.70 เมตร
           4) ติดตั้งลูกกรงสแตนเลส บริเวณที่นั่งหน้าระเบียง อาคาร 2 ชั้น 1 ขนาดสูง 2.10 เมตร 
ยาว 3.67 เมตร จำนวน 5 จุด
          - โครงการปรับปรุงโรงอาหาร เป็นเงิน 150,000 บาท ประกอบด้วย
            1) ปูกระเบื้องภายในโรงอาหาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตร.ม.
            2) ปูกระเบื้องภายนอกโรงอาหาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 179 ตร.ม.
            3) ทาสีภายในและภายนอกโรงอาหาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 218 ตร.ม.
          - โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน  ชั้นล่างโล่ง (รหัส สน.ศท. 4/12) เนื้อที่ 1,608 ตารางเมตร แบบตอกเสาเข็ม  จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 10,174,000 บาท
       พ.ศ.2563 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
          - โครงการปรับปรุงอาคารเรียน สน.ศท. 4/12 เป็นเงิน 2,572,000 บาท ประกอบด้วย
                 1) ค่าติดตั้งกันสาดโครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท
                   - ชั้น 1 หัวอาคารด้านขวา ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 13.50 เมตร
                   - ชั้น 1 หน้าอาคารด้านขวา ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 18 เมตร
                   - ชั้น 1 หน้าอาคารด้านซ้าย (อาคารเรียน 4 ชั้น ขนาดหลังคา กว้าง 1.50 เมตร ยาว 4 เมตร)
                   - หัวอาคารด้านซ้ายและด้านหลังอาคารเรียน(อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 1) (ขนาดหลังคา
กว้าง 2 เมตร ยาว 54 เมตร)
                 2) ติดตั้งลูกกรงสเตนเลสพร้อม แผงกันแดดอาคารเรียน 4 ชั้น ดังนี้
                      - หัวอาคารด้านซ้าย ขนาดสูง 3 เมตรยาว 5 เมตร จำนวน 3 ชุด (ชั้น 2,3,4)
                      - หน้าอาคารเรียน ขนาดสูง 3 เมตรยาว 18 เมตร จำนวน 2 ชุด (ชั้น 2,3)
                      - หน้าอาคารเรียน ขนาดสูง 3 เมตรยาว 22 เมตร จำนวน 1 ชุด (ชั้น 4)
                      - หลังอาคารเรียน ขนาดสูง 3 เมตรยาว 38 เมตร จำนวน 3 ชุด (ชั้น 2,3,4)
3) ติดตั้งรั้วลูกกรงสเตนเลสพร้อมประตูทางเข้า 4 จุด ดังนี้
                      - ชุดที่ 1 ขนาดสูง 1 เมตร ยาว 18 เมตร จำนวน 2 ประตู
                      - ชุดที่ 2 ขนาดสูง 1 เมตร ยาว 3.80 เมตร จำนวน 1 ประตู
                      - ชุดที่ 3 ขนาดสูง 1 เมตร ยาว 7.50 เมตร จำนวน 1 ประตู
                 4) กั้นห้องด้วยโครงอลูมิเนียมและกระจก
                      - หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมกระจกติดตาย จำนวน 9 ชุด
                      - ประตูบานสวิง 1 คู่พร้อมกระจกติดตาย 1 ชุด
                 5) ก่อสร้างเวทีไม้เนื้อเข็ง อาคารเรียน 4 ชั้น ชั้น 1 (ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 9.50 เมตรพร้อมบันไดทางขึ้น 2 ข้าง)
          - โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 223,000.-บาท ประกอบด้วย
                 1)  งานซ่อมเปลี่ยนหลังคาบ้านพัก มุงด้วยเมทัลชีท หนา 0.35 มิลลิเมตร กรุด้วยฉนวนกันความร้อน
                 2)  งานทาสีภายนอกอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร
                 3)  งานติดตั้งกันสาดโครงเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท ด้านหลังบ้านพัก จำนวน 4 ห้อง ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 4.50 เมตร
                 4)  งานซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 4 ห้อง
          - โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  เป็นเงิน 777,000.-บาท ประกอบด้วย
                 1) ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มิลลิเมตร ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 25เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร
                 2) ทาสีภายในอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 424 ตารางเมตร
                 3) ซ่อมแซม ปรับปรุงผนังอาคารด้านหน้าและติดตั้งลูกกรงสเตนเลสพร้อมประตู 3 ชุด
ขนาด สูง 3.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร
                 4) ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารสำหรับผู้พิการ จำนวน 1 ห้อง
         - โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน  ชั้นล่างโล่ง (รหัส สน.ศท. 4/12) เนื้อที่ 1,608 ตารางเมตร แบบตอกเสาเข็ม  จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 10,174,000 บาท
       พ.ศ.2564 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจำนวนเงิน 1,143,000.-บาท ดังนี้
          - ก่อสร้างหอถังจ่ายน้ำ ขนาดหอถังสูง 25 เมตร ความจุจ้ำ 50 ลูกบาศก์เมตร
       พ.ศ.2565 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจำนวนเงิน
2,140,300.-บาท  ดังนี้
       1.ติดตั้งลูกกรงสแตนเลส พร้อมแผงกันแดด ชั้น 2, 3, 4 ดังนี้
             1.1 ด้านทิศตะวันตก
                   - ขนาดยาว 5.00 ม. สูง 2.90 ม. จำนวน 3 ชุด
                   - ขนาดยาว 25.00 ม. สูง 2.90 ม. จำนวน 3 ชุด
              1.2   ด้านทิศตะวันออก ขนาดยาว 38.00 ม. สูง 2.90 ม. จำนวน 3 ชุด
       2.ติดตั้งรั้วลูกกรงสแตนเลส ชั้น 1 ดังนี้
            2.1 ขนาดยาว 2.90 ม. สูง 1.00 ม. จำนวน 1 ชุด
            2.2 ขนาดยาว 3.50 ม. สูง 1.00 ม. จำนวน 15 ชุด  พร้อมประตูสแตนเลสแบบเลื่อน เปิด-ปิด จำนวน 3 ชุด
            2.3 ขนาดยาว 9.80 ม. สูง 1.00 ม. จำนวน 2 ชุด
       3.ติดตั้งแผงกันแดด ชั้น 1 ดังนี้
             3.1 ด้านทิศตะวันตก
- ขนาดยาว 5.00 ม. สูง 1.20 ม. จำนวน 1 ชุด
                   - ขนาดยาว 25.00 ม. สูง 1.20 ม. จำนวน 1 ชุด
             3.2 ด้านทิศตะวันออก
                   - ขนาดยาว 17.00 ม. สูง 1.20 ม. จำนวน 1 ชุด
          4. ติดตั้งโครงอลูมิเนียมกระจกพร้อมประตูทางเข้า จำนวน 1 ชุด คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19 ตร.ม.
(ตามแบบ อบจ.กำหนด)
     ปัจจุบันโรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 080 - 0172489 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 366 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 36 คน