วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

       “สถานศึกษาเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพ ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม”
          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ว่า
          สถานศึกษา หมายความว่า“สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัยสถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา”                                                                                                                                                                                                                                    
          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา 6 ในพระราชบัญญัตินี้ว่า
          การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
          ความเป็นเลิศ หมายความว่าความมุ่งมั่นในการดำเนินงานขององค์กร โดยมีเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มุ่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรและคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าประสงค์
ที่สถานศึกษากำหนดไว้
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : 14) ให้ความหมายไว้ว่า
          คุณภาพผู้เรียน หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนซึ่งเป็นลักษณะที่สังคมต้องการ
          การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทำงานจึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจร่วมกัน ในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย
ดังนั้น วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาการศึกษาตามกระบวนการเรียนรู้ และมีเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ในการพัฒนา  โดยการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน