พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
          1.2.1  จัดหาและพัฒนาคุณภาพของปัจจัยทีใช้ในการเรียนการสอน
          1.2.2  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          1.2.3  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
          1.2.4  ส่งเสริมและพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง
 
 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา/เป้าประสงค์
          1.3.1    ครูมีคุณภาพ
          1.3.2    สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนทีมีคุณภาพและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
          1.3.3    สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
          1.3.4    สถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          1.3.5    ผู้เรียนมีคุณภาพ
          1.3.6    ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
          1.3.7    คณะกรรมการสถานศึกษามีความเข้มแข็ง
          1.3.8    นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น
 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาของสถานศึกษา
 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การพัฒนา ผู้รับผิดชอบ
  1.  ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 1.1  กระตุ้นและเร่งเร้านักเรียนให้เกิดการใฝ่เรียนรู้
1.2  พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน
1.3  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพนักเรียน
1.4  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และการกีฬา
1.5  บูรณาการกระบวนการด้าน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬากับการศึกษาทุกระดับ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
  2.  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
 
2.1  ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
2.2  พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
2.3  พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสม
ฝ่ายวิชาการ
 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3.2  พัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีลักษณะของความเป็นครู
3.3 จัดหาครูที่มีความสามารถปฏิบัติการสอนในวิชาที่รับผิดชอบได้
3.4  เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง
3.5  จัดหาสนับสนุนและสร้างสื่อและอุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษาทั้งในและนอกสังกัด
3.6  สำรวจและประสานจัดแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม
 
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบุคคล
 
 
  4.  ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
 
 
       4.1  สนับสนุน ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
 
5.  ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.1  จัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2  ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหาร
 
 
 
  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา
 
6.1  จัดหาปัจจัยในการบริหารให้เพียงพอ ต่อการจัดการศึกษา
6.2  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารแบบการมีส่วนร่วม
6.3  จัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ครูและนักเรียน
6.4  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6.5  ระดมและจัดงบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคคล
6.6  พัฒนาอาคารสถานที่ให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
6.7  ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบุคคล