หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างและอัตราเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม ระดับชั้น
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส ชื่อวิชา เวลา/ปี รหัส ชื่อวิชา เวลา/ปี รหัส ชื่อวิชา เวลา/ปี
ภาษาไทย ท ๑๑๑๐๑    ภาษาไทย ๑๖๐ ท ๑๒๑๐๑    ภาษาไทย  ๑๖๐ ท ๑๓๑๐๑    ภาษาไทย ๑๖๐
คณิตศาสตร์ ค ๑๑๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ค ๑๒๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ค ๑๓๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๑๖๐
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว ๑๑๑๐๑    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ว ๑๒๑๐๑    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ๘๐ ว ๑๓๑๐๑    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐
สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๑๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ พ ๑๒๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ พ ๑๓๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา   ๔๐
ศิลปะ ศ ๑๑๑๐๑    ศิลปะ   ๔๐ ศ ๑๒๑๐๑    ศิลปะ ๔๐ ศ ๑๓๑๐๑    ศิลปะ  ๔๐
การงานอาชีพ ง ๑๑๑๐๑     การงานอาชีพ   ๔๐ ง ๑๒๑๐๑     การงานอาชีพ ๔๐ ง ๑๓๑๐๑     การงานอาชีพ   ๔๐
ภาษาต่างประเทศ อ ๑๑๑๐๑    ภาษาอังกฤษ  ๒๐๐ อ ๑๒๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ อ ๑๓๑๐๑    ภาษาอังกฤษ  ๒๐๐
รวมเวลาเรียนรายวิชา (พื้นฐาน) ๘๔๐ ชั่วโมง/ปี ๘๔๐ ชั่วโมง/ปี ๘๔๐ ชั่วโมง/ปี
รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ ชั่วโมง/ปี ๔๐ ชั่วโมง/ปี ๔๐ ชั่วโมง/ปี
     หน้าที่พลเมือง ส ๑๑๒3๑ หน้าที่พลเมือง ๔๐ ส ๑๒๒๓๒ หน้าที่พลเมือง ๔๐ ส ๑๒๒๓๓ หน้าที่พลเมือง ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
     ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐
     ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี เตรียมลูกเสือสำรอง
ลูกเสือสำรองดาวดวงที่
๔๐ ลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๔๐ ลูกเสือสำรองดาวดวงที่ ๔๐
     ๓.  กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้/ กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม ๓๐ กิจกรรมชุมนุม ๓๐ กิจกรรมชุมนุม ๓๐
กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑๐ กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑๐ กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑๐
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปีโครงสร้างและอัตราเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)  ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม ระดับชั้น
ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส ชื่อวิชา เวลา/ปี รหัส ชื่อวิชา เวลา/ปี รหัส ชื่อวิชา เวลา/ปี
ภาษาไทย ท ๑๔๑๐๑    ภาษาไทย ๑๖๐ ท ๑๕๑๐๑    ภาษาไทย ๑๖๐ ท ๑๖๑๐๑    ภาษาไทย ๑๖๐
คณิตศาสตร์ ค ๑๔๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ค ๑๕๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ค ๑๖๑๐๑    คณิตศาสตร์ ๑๖๐
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว ๑๔๑๐๑    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ว ๑๕๑๐๑    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ว ๑๖๑๐๑    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐ ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์ ๔๐
สุขศึกษาและพลศึกษา พ ๑๔๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ พ ๑๕๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ พ ๑๖๑๐๑    สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐
ศิลปะ ศ ๑๔๑๐๑    ศิลปะ ๘๐ ศ ๑๕๑๐๑    ศิลปะ   ๘๐ ศ ๑๖๑๐๑    ศิลปะ ๘๐
การงานอาชีพ ง ๑๔๑๐๑     การงานอาชีพ ๘๐ ง ๑๕๑๐๑     การงานอาชีพ ๘๐ ง ๑๖๑๐๑     การงานอาชีพ   ๘๐
ภาษาต่างประเทศ อ ๑๔๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๘๐ อ ๑๕๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๘๐ อ ๑๖๑๐๑    ภาษาอังกฤษ ๘๐
รวมเวลาเรียนรายวิชา (พื้นฐาน) ๘๔๐ ชั่วโมง/ปี ๘๔๐ ชั่วโมง/ปี ๘๔๐ ชั่วโมง/ปี
รายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ ชั่วโมง/ปี ๔๐ ชั่วโมง/ปี ๔๐ ชั่วโมง/ปี
 หน้าที่พลเมือง ส ๑๔๒๓๔ หน้าที่พลเมือง ๔๐ ส ๑๕๒๓๕ หน้าที่พลเมือง ๔๐ ส ๑๖๒๓๖ หน้าที่พลเมือง ๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี ๑๒๐ ชั่วโมง/ปี
     ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐
     ๒.  ลูกเสือ – เนตรนารี ลูกเสือสามัญ ๔๐ ลูกเสือสามัญ ๔๐ ลูกเสือสามัญ ๔๐
     ๓.  กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้/ กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม ๓๐ กิจกรรมชุมนุม ๓๐ กิจกรรมชุมนุม ๓๐
กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑๐ กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑๐ กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑๐
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี ,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี ,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี

 

 
 
 

โครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  ๒๕๖๐)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  
     ภาษาไทย ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.)
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.)
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.)
     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑2๐  (3 นก.) ๑2๐  (3 นก.) ๑2๐  (3 นก.)
     ประวัติศาสตร์ 40  (1 นก.) 40  (1 นก.) 40  (1 นก.)
     สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.)
     ศิลปะ ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.)
     การงานอาชีพ
    
๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.)
     ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.)
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐  (๒๒ นก.) ๘๘๐  (๒๒ นก.) ๘๘๐  (๒๒ นก.)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
     ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐
     2.  กิจกรรมนักเรียน      
  • - ลูกเสือ – เนตรนารี
๔๐ ๔๐ ๔๐
  • - ชุมนุม
๓๐ ๓๐  ๓๐
     3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
          สาธารณประโยชน์
๑๐ ๑๐ ๑๐
รายวิชาเพิ่มเติม ๖๐๐ (๑๕ นก.)
1.  หน้าที่พลเมือง ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.) ๔๐  (๑ นก.)
     2.  ภาษาจีน ๘๐  (๒ นก.)
๘๐  (๒ นก.)
๘๐  (๒ นก.)
     3.  วิทยาการคำนวณ ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.)
๘๐ (๒ นก.) 
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม ๒๐๐(๕ นก.) ๒๐๐(๕ นก.) (๕ นก.)
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ ชั่วโมง/ปี

* วิชาหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้จัดการเรียนการสอนบูรณาการลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว  โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียนในตารางเรียน  ได้แก่  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน(สังคมศึกษา)  และกิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรมตามประเพณี  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารียุวกาชาด  เป็นต้น  เพื่อปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและกลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน  เป็นต้น