ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
                                           ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
   
ชั้น จำนวนนักเรียนในบัญชี จำนวนห้องเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 14 6 20 1  
อนุบาล 2 13 6 19 1  
อนุบาล 3 13 13 26 1  
รวมนักเรียนก่อนประถม 40 25 65 3  
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 12 23 1  
ประถมศึกษาปีที่ 2 21 17 38 1  
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 9 25 1  
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 16 33 1  
ประถมศึกษาปีที่ 5 24 14 38 1  
ประถมศึกษาปีที่ 6 18 15 33 1  
รวมประถม 107 83 190 6  
มัธยมศึกษาปีที่  1 22 5 27 1  
มัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง 1 13 10 23 1  
มัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง 2 14 9 23 1  
มัธยมศึกษาปีที่  3 26 10 36 1  
รวมมัธยม 75 34 109 4  
รวมทั้งหมด 222 142 364 13