ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทำขนมโบราณ
ที่อยู 97 หมู่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000