คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) แต่งตั้งวันที่ .......................... 2565

1. นายมณฑล  ไวยเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2. พระอธิการบุญชู ฐานะธัมโม ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
3. พระมหาบุญสืบ ธัมมิโก ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
4. นายเอก วงษ์นิ่ม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ
5. นายสมบัติ สถิตย์ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
6. นายสายัณห์ ฉัตรมงคล ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7. นายสมมาตร นิ่มเจริญสุข ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
8. นางสาวกันยา ป้อมถาวร ผู้แทนครู กรรมการ
9. นายวันชัย กลิ่นขจร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นายอดิศักดิ์ เจริญผล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นายอเนก อิ่มรัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นายสิทธิชัย ฉัตรมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายสุเทพ สถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นายทวีโชค เป้าเปี่ยมทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. ว่าที่ร้อยโทพิทักษ์ชัย จักรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมปทวน กรรมการและเลขานุการ