ผลงานกีฬาตะกร้อ
รางวัลฃนะเลิศ 18 ปีหญิง รองชนะเลิศอันดับ 1 12 ปีชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 18 ปีชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ตัวแทนระดับจังหวัด