เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

          1.การศึกษาสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ
          2.กำลังคนมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
          3.คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
          4.ผู้เรียนได้รับโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา
          5.การศึกษาสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          6.ระบบบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ