โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
เลขที่ 33 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
วิชาการ
ผลการเรียน nt60 ป.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 72.01 KB 9
รายงานสรุปผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ nt60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.63 KB 9
คู่มือนักเรียน 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.26 MB 14
สรุปผลงานนักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 16.52 KB 8
สรุปผลงานนักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 64.97 KB 9
ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.22 MB 7
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พุทธศักราช 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.68 KB 11
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา พุทธศักราช 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.86 KB 6
วารสาร 12
คู่มือนักเรียนปี2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.85 MB 6
SAR ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.75 MB 8