คณะผู้บริหาร

นายวีระชิต คำชมภู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมกรานนท์ โพธิ์ชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา