ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา2566
วันศุกร์ที่12 พฤษภาคม 2566
นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายมณฑล ไวยเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมของโรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 นี้ โดยมีว่าที่ร้อยโทพิทักษ์ชัย จักรบุตร ผอ.รร.วัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) คณะครู และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
สำหรับโรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน จำนวน 358 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 36 คน โดยทางโรงเรียนมีการจัดเตรียมความพร้อมครบทุกด้าน อาทิ กระบวนการเรียนการสอน อาคาร สถานที่ ความสะอาด การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย มีการประเมินความเสี่ยงทุกมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากภัยอุบัติเหตุที่สามารถเตรียมการป้องกันล่วงหน้าได้ เช่น ความเสี่ยงจากอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน โดยได้มีการซ่อมแซมโครงสร้างให้มีความพร้อมทุกด้าน อาทิ สนาม เครื่องเล่น ห้องน้ำ แหล่งน้ำ บริเวณโดยรอบสถานศึกษา รวมไปถึงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเหมาะสม
มีการตั้งจุดคัดกรอง จุดล้างมือ และมีบริการเจลแอลกอฮอล์ที่เพียงพอ ทางโรงเรียนมีความพร้อมสำหรับการเปิดเทอม ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2566 นี้
โดยนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตรวจดูสภาพแวดล้อมโดยรวมของโรงเรียน ความสะอาดของอาคารสถานที่จัดการเรียนการสอน ห้องครัว ห้องน้ำ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของโรงเรียน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด สั่งดูแลและกำชับให้ผู้อำนวยการโรงเรียนถือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้นายกไก่ ได้มอบนโยบายในการบริหารงานให้ครู และเจ้าหน้าที่ ดูแลงานทั้งด้านวิชาการ และความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ รวมไปถึงให้ดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนทุกๆ เรื่อง โดยให้ยึดถือตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ว่า #ผิดระเบียบไม่ทำ #สั่งการไม่ถูกให้บอก #มีอะไรคลุมเครือปรึกษาหารือกัน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียน และผู้ปกครองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดด้วย
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2566,16:11   อ่าน 17 ครั้ง