ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาซุ่นฮั้ว ธรรมสระ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (พ.ศ. 2564 - 2473)
ชื่อ-นามสกุล : นายนิทัศน์ จารวัฒน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (พ.ศ. 2473 - 2504)
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสุทธิ์ สุขมาลี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (พ.ศ. 2504 - 2508)
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญไชย วัฒนา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (พ.ศ. 2508 - 2525)
ชื่อ-นามสกุล : นายโกวิท ฐินถาวร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (พ.ศ. 2525 - 2530)
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ แสงหิรัญ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (พ.ศ. 2530 - 2532)
ชื่อ-นามสกุล : นายสายัณห์ เรืองโรจน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (พ.ศ. 2532 - 2533)
ชื่อ-นามสกุล : นายพัสตร์สัณห์ ตันวัฒนะ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (พ.ศ. 2533 - 2542)
ชื่อ-นามสกุล : นายไกรสิงห์ พุ่มนิคม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (พ.ศ. 2542 - 2554)
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ จันทร์ประภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (พ.ศ. 2555 - 2564)
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชิต คำชมภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (พ.ศ.2565 - 2565)
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยโทพิทักษ์ชัย จักรบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (พ.ศ.2566 - ปัจจุบัน)