โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
เลขที่ 33 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
คณะผู้บริหาร

นายสุเทพ จันทร์ประภา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมกรานนท์ โพธิ์ชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา