ปฐมวัย

นางสาวปภัชญา เกตุไชย
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสุรีย์วัลย์ ธาดาวรวิทย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3