คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวปภัชญา เกตุไชย
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสุรีย์วัลย์ ธาดาวรวิทย์
ครู คศ.2

นางสาววัลยา วรสิทธิ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู)
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวนันทวรรณ ตันเจริญ
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1