คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวปภัชญา เกตุไชย
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสุรีย์วัลย์ ธาดาวรวิทย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาววัลยา วรสิทธิ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู)
ครูประจำชั้น อนุบาล 1