กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววราภรณ์ ตันเส็ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวณัฐมล รอดพิทักษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3