โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
เลขที่ 33 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววราภรณ์ ตันเส็ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐมล รอดพิทักษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0