กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณัฐมล รอดพิทักษ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววราพร ตันเส็ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางเกษร แสงโสภณ
ครู คศ.3

นายอลงกรณ์ ไชยวิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1