กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเมธาพร ผังลักษณ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอรุณี แป้นมา
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1