โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
เลขที่ 33 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเมธาพร ผังลักษณ์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเกษร แสงโสภณ
ครู คศ.3

นางสาวอรุณี แป้นมา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2