กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวเมธาพร ผังลักษณ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางธัญญรัตน์ ศรีเสริม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวบุณยาพร สิงห์มีพาณิช
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2