กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเมธาพร ผังลักษณ์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางเกษร แสงโสภณ
ครู คศ.3

นางสาวอรุณี แป้นมา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2