กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณัฐภาส ตระกูลศุภชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอรุณี เจริญดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวรำไพวรรณ์ พันสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายอำนาจ พ่วงสมบัติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู)
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2