กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธัญญรัตน์ อุยโต
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายมกรานนท์ โพธิ์ชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐภาส ตระกูลศุภชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1