โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
เลขที่ 33 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเกสนี มาตย์วิเศษ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายมกรานนท์ โพธิ์ชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น /0

นางธัญญรัตน์ อุยโต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0