กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายกรกช พึ่งพิบูลย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวธิวาพัทธ์ พรมพัฒ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางพิมพา พิพรพงษ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2