โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
เลขที่ 33 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกรกช พึ่งพิบูลย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิมพา พิพรพงษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1