กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายกรกช พึ่งพิบูลย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวธิวาพัทธ์ พรมพัฒ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางพิมพา พิพรพงษ์
พนักงานราชการ