เจ้าหน้าที่และนักการภารโรง

นางวันเพ็ญ เสถียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปิยมาศ แย้มจินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางดวงใจ พิมพ์เนาว์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายขเสม ลิ้มถาวรรัตน์
พนักงานขับรถ

นางสาวน้ำฝน ตันสุริยะวงศ์
แม่ครัว

นางสาวประภาศรี นิ่มเจริญสุข
แม่ครัว

นายสุเทพ วรสิทธิ์
คนสวน

นางสาวสร้อย ล้อซ้ง
พนักงานทั่วไป

นางสาวนันทวรรณ นาคเกิด
คนงานทั่วไป

นางสุวิมล นพรัตนาพร
ภารโรง

นายอภิชาติ สูนสมงาม
ภารโรง