กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภราดร ภู่ระหงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2