โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
เลขที่ 33 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภราดร ภู่ระหงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ