กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุมณฑา กิจเจริญชัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3