โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
เลขที่ 33 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุมณฑา กิจเจริญไชย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1