กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนัทธนากรณ์ พิมพ์เนาว์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุมณฑา กิจเจริญไชย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1