กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอรุณี เจริญดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอำนาจ พ่วงสมบัติ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2