โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
เลขที่ 33 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวอรุณี เจริญดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอำนาจ พ่วงสมบัติ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0