กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอำนาจ พ่วงสมบัติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยครู)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2