โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร)
เลขที่ 33 หมู่ที่ 2  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกันยา ป้อมถาวร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเชิดเกียติ คำมี

นางสาวสุดารัตน์ ลิ้มเฮง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0