กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกันยา ป้อมถาวร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปรียาลักษณ์ อ่อนหวาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวสุดารัตน์ ลิ้มเฮง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5